Articles of Association

English and official Norwegian version below.

ARTICLES OF ASSOCIATION

FOR

SATS ASA

As of 31 May 2023

 

Section 1 – Company name
The company’s name is SATS ASA. The company is a public limited company.
Section 2 – Registered office
The company’s registered office is in the municipality of Oslo, Norway.
Section 3 – Objective
The Company’s objective is to offer products and services related to health and fitness, as well as activities related thereto, including to own shares in other companies conducting similar activities.
Section 4 – Share capital
The share capital is NOK 434,975,999.50 divided into 204,694,588 shares, each with a nominal value of NOK 2.125. The shares shall be registered with a central securities depository.
Section 5 – Board of directors
The company’s board of directors shall consist of between three and nine members. The board of directors is elected for a period of two years, unless otherwise decided by the general meeting in connection with the election.
Section 6 – Signatory rights
The chairman of the board of directors solely or two board members jointly may sign for and on behalf of the company. The board of directors may grant powers of procuration.
Section 7 – General meeting
Documents relating to matters to be dealt with by the company’s general meeting, including documents which by law shall be included in or attached to the notice of the general meeting, do not need to be sent to the shareholders if such documents have been made available on the company’s website. A shareholder may nevertheless request that documents relating to matters to be dealt with at the general meeting, is sent to him/her.
The annual general meeting shall address and decide upon the following matters:
– Approval of the annual accounts and the annual report, including distribution of dividend.
– Any other matters which are referred to the general meeting by law or the articles of association.
The shareholders may cast their votes in writing, including through electronic communication, in a period prior to the general meeting. The board of directors may establish specific guidelines for such advance voting. It must be stated in the notice of the general meeting which guidelines have been set.
Shareholders who wish to participate in the general meeting must notify the company in advance. Such notification must be received by the company no later than two business days prior to the date of the general meeting. The board of directors may set a later deadline for the notification in the notice of the general meeting.
Section 8 – Nomination committee
The company shall have a nomination committee. The nomination committee shall consist of between two and three members, as resolved by the general meeting, where the majority of the members shall be independent of the board of directors and the management. The members of the nomination committee, including the chairperson, will be elected by the general meeting for a term of two years unless the general meeting decides otherwise in connection with the election.
The nomination committee shall give recommendations to the general meeting for the election of shareholder elected members to the board of directors and the chairperson of the board, and to members of the nomination committee, in addition to recommendations for remuneration to the members of the board of directors and the members of the nomination committee. The general meeting may adopt instructions for the nomination committee.

VEDTEKTER

FOR

SATS ASA

Sist endret 31. mai 2023

 

§ 1 – Foretaksnavn
Selskapets navn er SATS ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.
§ 2 – Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.
§ 3 – Formål
Selskapets formål er å tilby produkter og tjenester innenfor helse- og treningsvirksomhet, samt lignende produkter og alt som er forbundet med dette, inklusive eie aksjer i andre selskaper som driver med tilsvarende virksomhet.
§ 4 – Aksjekapital
Aksjekapitalen er NOK 434 975 999,50 fordelt på 204 694 588 aksjer, hver pålydende NOK 2,125. Aksjene skal registreres i et verdipapirregister.
§ 5 – Styre
Selskapets styre skal ha mellom tre og ni medlemmer. Styrets medlemmer velges for to år om gangen om ikke generalforsamlingen fastsetter en annen periode i forbindelse med valget.
§ 6 – Signatur
Selskapet tegnes av styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.
§ 7 – Generalforsamling
Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på selskapets generalforsamling, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjonærene dersom dokumentene er tilgjengelige på selskapets hjemmeside. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.
På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:
– Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
– Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.
Aksjonærer kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.
Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen, må gi selskapet melding om dette på forhånd. Slik melding må være mottatt av selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen. Styret kan i innkallingen til generalforsamlingen fastsette en senere frist for meldingen.
§ 8 – Valgkomité
Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av to til tre medlemmer, etter generalforsamlingens beslutning, hvor flertallet skal være uavhengige av styret og den daglige ledelse. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for to år av gangen om ikke generalforsamlingen fastsetter en annen periode i forbindelse med valget.
Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og styrets leder, medlemmer til valgkomiteen og godtgjørelse til styrets medlemmer og valgkomiteens medlemmer. Generalforsamlingen kan fastsette instruks for valgkomiteen.

In case of any discrepancies between the English translation and the Norwegian official version of the articles of association, the latter shall prevail.