Articles of Association

English and official Norwegian version below.

Articles of association for SATS ASA (office translation)

As of 29 June 2020

Section 1 – Company name

The company’s name is SATS ASA. The company is a public limited company.

Section 2 – Registered office

The company’s registered office is in the municipality of Oslo, Norway.

Section 3 – Objective

The company’s objective is to offer products and services related to health, fitness, massage and tanning studios, as well as activities related to this, including to own shares in other companies conducting similar activities.

Section 4 – Share capital

The share capital is NOK 364,997,195.25, divided into 171 763 386 shares, each with a nominal value of NOK 2.125. The shares shall be registered with a central securities depository.

Section 5 – Board of directors

The company’s board of directors shall consist of between three and nine members. The board of directors is elected for a period of two years, unless otherwise decided by the general meeting in connection with the election.

Section 6 – Signatory rights

The chairman of the board of directors solely or two board members jointly may sign for and on behalf of the company. The board of directors may grant powers of procuration.

Section 7 – General meeting

Documents relating to matters to be dealt with by the company’s general meeting, including documents which by law shall be included in or attached to the notice of the general meeting, do not need to be sent to the shareholders if such documents have been made available on the company’s website. A shareholder may nevertheless request that documents relating to matters to be dealt with at the general meeting, is sent to him/her.

The annual general meeting shall address and decide upon the following matters:

  • Approval of the annual accounts and the annual report, including distribution of dividend.
  • Any other matters which are referred to the general meeting by law or the articles of association.

The shareholders may east their votes in writing, including through electronic communication, in a period prior to the general meeting. The board of directors may establish specific guidelines for such advance voting. It must be stated in the notice of the general meeting which guidelines have been set.

The board of directors may  decide  that shareholders who want to participate in the general meeting must notify the company thereof within a specific deadline that cannot expire earlier than three days prior to the general meeting.

Section 8 – Nomination committee

The company shall have a nomination committee. The nomination committee shall consist of between two and three members, as resolved by the general meeting, where the majority of the members shall be independent of the board of directors and the management. The members of the nomination committee, including the chairperson, will be elected by the general meeting for a term of two years unless the general meeting decides otherwise in connection with the election.

The nomination committee shall give recommendations to the general meeting for the election of shareholder elected members to the board of directors and the chairperson of the board, and to members of the nomination committee, in addition to recommendations for remuneration to the members of the board of directors and the members of the nomination committee. The general meeting may adopt instructions for the nomination committee.

Vedtekter for SATS ASA

Sist endret 29. juni 2020

§ 1 – Foretaksnavn

Selskapets navn er SATS ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2 – Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3 – Formål

Selskapets formål er å tilby produkter og tjenester innenfor helse-, trenings-, massasje- og solstudiovirksomhet, samt lignende virksomhet og alt som er forbundet med dette, inklusive å eie aksjer i andre selskaper som driver tilsvarende virksomhet.

§ 4 – Aksjekapital

Aksjekapitalen er NOK 364 997 195,25 fordelt på  171 763 386 aksjer, hver pålydende NOK 2,125. Aksjene skal registreres i et verdipapirregister.

§ 5 – Styre

Selskapets styre skal ha mellom tre og ni medlemmer. Styrets medlemmer velges for to år om gangen om ikke generalforsamlingen fastsetter en annen periode i forbindelse med valget.

§ 6 – Signatur

Selskapet tegnes av styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 7 – Generalforsamling

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på selskapets generalforsamling, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjonærene dersom dokumentene er tilgjengelige på selskapets hjemmeside. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

  • Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
  • Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Aksjonærer kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.

Styret kan beslutte at aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen, må melde dette til selskapet innen en bestemt frist som ikke kan utløpe tidligere enn tre dager før generalforsamlingen.

§ 8 – Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomite. Valgkomiteen skal bestå av to til tre medlemmer, etter generalforsamlingens beslutning, hvor flertallet skal være uavhengige av styret og den daglige ledelse. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for to år av gangen om ikke generalforsamlingen fastsetter en annen periode i forbindelse med valget.

Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og styrets leder, medlemmer til valgkomiteen og godtgjørelse til styrets medlemmer og valgkomiteens medlemmer. Generalforsamlingen kan fastsette instruks for valgkomiteen.

In case of any discrepancies between the English translation and the Norwegian official version of the articles of association, the latter shall prevail.